E arşiv Nedir?

E arşiv Nedir?

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229 uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 230 uncu maddesinde ise faturanın şekli belirtilerek içermesi gereken asgari bilgiler sayılmıştır. Kanunun 231 inci maddesinde de fatura düzenlenmesinde uyulacak usullere, 232 nci maddesinde ise fatura kullanma mecburiyetine ilişkin esaslara yer verilmiştir. Buna göre fatura, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından alıcıya verilmek üzere kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) alıcıya verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında 213 sayılı VUK’ nun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.